beta

You're viewing our new website - find out more

 1. news

  13 Oct 2017 20:00

  Maoineachadh airson a' Mhòid Nàiseanta

  Tabhartas bliadhnail air a ghairm leis an LPM airson seasmhachd a’ Mhòid a dhìon.  

 2. news

  17 Aug 2017 10:00

  Maoineachadh airson ionad Gàidhlig

  40 obair ùr an dùil bhon phròiseact

 3. news

  17 Aug 2017 10:00

  Funding for Gaelic Centre

  Project expected to create 40 jobs

 4. guidance

  5 May 2017

  Scottish Government Gaelic Language Plan 2016-2021

  How the Scottish Government supports Gaelic in its operations, to ensure the language has a sustainable future in Scotland.

 5. guidance

  5 May 2017

  Plana Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba 2016-2021

  Tha am plana seo a' mìneachadh an taic a tha Riaghaltas na h-Alba a’ toirt dhan Ghàidhlig na obraichean, airson gun dèan sinn cinnteach gum bi seasmhachd aig a’ Ghàidhlig an Alba san àm ri teachd.

 6. news

  31 Mar 2017 17:07

  Buill ùra do Bhòrd na Gàidhlig

  Chaidh ceathrar bhall ùra a chur an dreuchd mar Bhuill air Bòrd na Gàidhlig leis an Leas Phrìomh Mhinistear John Swinney. ’S iad na buill ùra Ailean Caimbeul, Fiona Dunn, Jennifer Gilmour agus Màiri Anna NicUalraig.

 7. news

  19 Oct 2016 15:30

  £700,000 for Gaelic language delivery

  Investment will help fund school improvements.

 8. factsheet

  3 Sep 2015

  Scots language policy: Scots version

  Ootline o policy commitments an context surroondin the Scottish Government's support o Scots leid.

 9. factsheet

  3 Sep 2015

  Scots language policy: English version

  Outline of policy commitments and context surrounding the Scottish Government's support of Scots language.

 10. consultation paper

  27 Apr 2015

  Gaelic Language Plan 2015-2020: draft for consultation

  Draft Scottish Government plan regarding the development of Gaelic.