beta

You're viewing our new website - find out more

Publication - Consultation Paper

Draft Referendum Bill consultation: Gaelic language summary version

Published: 8 Nov 2016
Part of:
Constitution and democracy
ISBN:
9781786525840

Gaelic language summary version of the consultation paper on a draft Referendum Bill.

11 page PDF

259.7kB

11 page PDF

259.7kB

Contents
Draft Referendum Bill consultation: Gaelic language summary version
Clàr-innse

11 page PDF

259.7kB

ISBN 978 1 78652 584 0 (Web only publication)
PPDAS 82823

Tha an sgrìobhainn seo cuideachd ri fhaighinn ann an cruth pdf (260KB)
Foirm Fiosrachaidh Luchd-freagairt agus Ceisteachan rim faotainn ann an cruth Word (2.4MB)

Clàr-innse

Co-chomhairleachadh air Dreachd de Bhile airson Reifreann - Geàrr-chunntas Gàidhlig

Foirm Fiosrachaidh Luchd-freagairt


Contact